/assets/

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”

a3e0d3abba javni poziv1

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”

Namjena i cilj Granta Namjena Granta je podrška nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u porodici i zaštitom žrtava ovog oblika nasilja, a u skladu sa ciljevima  Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015-2018. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 75/15).

Cilj grant sredstava je osiguranje efikasnije prevencije nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i bolje zaštite  žena koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja. 

 Grant sredstvima se mogu podržati projekti koji su usmjereni na: 

- Podršku ženama žrtvama nasilja na osnovu spola, uključujući i nasilje u porodici (unapređenje kapaciteta i koordinacije svih subjekata zaštite kroz multisektorski pristup pružanju usluga žrtvama, uključujući i usluge sigurnih kuća; psihosocijalna podrška  žrtvama); 2) Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kroz promotivno i edukativno djelovanje (edukacija u osnovnim i srednjim školama, promotivne akcije i kampanje podizanja svijesti o uzrocima i posljedicama nasilničkog ponašanja, uključivanje muškaraca u borbu protiv nasilja); 3) Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici sa posebnim naglaskom na pripadnice ranjivih grupa (kursevi, prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje za pokretanje biznisa, start-up podrška, plasman i prodaja proizvoda)

Korisnici Granta:  Pravo na podnošenje projektnog prijedloga za dodjelu granta imaju nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje se bave pitanjima ravnopravnosti spolova, te prevencijom i zaštitom od nasilja na osnovu spola.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice  Bosne i Hercegovine

Vrijednost pojedinačnih projekata i sufinansiranje Sredstva u iznosu od 160.000,00 KM osigurana iz donatorskih izvora na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih država koju predstavlja USAID i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana broj: 10-37-2-1566-2/16 od 23.09.2015. godine.

Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 5.000,00 KM, a maksimalan do 20.000,00 KM.

Opšti uslovi

Prijava projektnog prijedloga mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

  • Prijava mora biti dostavljena u roku propisanom u javnom pozivu;
  • Prijava mora biti dostavljena na propisanim obrascima;S
  • vi obrasci moraju biti potpisani i ovjereni;
  • Prijava mora sadržavati svu obaveznu dokumentaciju.

Prijave koje ne ispunjavaju opšte uslove će biti odbačene.

 

Osnovni kriteriji 

Osnovni kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga su sljedeći:

 a) Projektni prijedlog mora odgovarati namjeni i ciljevima granta iz člana 4. Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” nevladinim organizacijama;

b) Projekat mora biti okončan u roku do 9 mjeseci od dodjele grant sredstava;

 c) Budžet projektnog prijedloga mora biti u skladu sa raspodjelom sredstava definisanom članom 3. Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” nevladinim organizacijama;

 d) U slučaju da se projektom predviđa naknada za projektno osoblje, troškovi ne mogu prelaziti 10% od iznosa dodijeljenih grant sredstava; 

e) Projekat ne smije sadržavati neprihvatljive troškove u koje spadaju:

1)      Dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja; 

2)      Dugovanja po kamati;

3)      Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;

4)      Kupovina i iznajmljivanje zemljišta i postojećih zgrada;

5)      Troškovi režija (voda, struja, grijanje, internet i sl);

6)      Troškovi leasinga;

7)      Porezi i carinski troškovi;

8)      Kupovina korištene opreme;

9)      Troškovi jamstava i slični izdaci;

10)  Kreditiranje trećih osoba i sl;

11)  Studijske posjete, uz izuzetak da se mogu finansirati iz vlastitih sredstava;

12)  Kupovina vozila.

Prijave koje ne ispunjavaju osnovne kriterije će biti odbijene.

 Način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenim kovertama, sa naznakom NE OTVARAJ „Javni poziv za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” “

 

Javni poziv objavljen 23.07.2018. godine

Krajnji rok za upute i pojašnjenja 06.08.2018. godine

Rok za podnošenje prijava 13.08.2018. godine

Kompletan poziv: Javni poziv za dodjelu grant sredstava

 

Podijeli na socijalnim mrežama

Promijeni njihov svijet.
Promijeni svoj svijet.

Naša web stranica koristi tzv. Cookies za analizu podataka. Koristeći našu web stranicu, polazimo od toga da se slažete s tim. Za više informacija kliknite ovdje.

Nakon što ste odobrili korištenje tzv. Cookies, tu saglanost možete u svako doba povući tako što pobrišete naš Cookie iz Vašeg browsera. Ukidanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade obavljene na temelju saglasnosti do opoziva.